Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam

Dit onderzoek door Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek i.s.m. Eetbaar Rotterdam heeft als doel de ruimtelijke mogelijkheden voor stadslandbouw in Rotterdam in kaart te brengen en te komen tot een typologie van stedelijke ruimtes die geschikt zijn voor landbouw in verschillende vormen, en tot een strategie om deze in cultuur te nemen. Een haalbare vorm van stadslandbouw moet inspelen op zowel locale ruimtelijke condities als op lokale (stedelijke) behoeften en de integratie zoeken met andere stedelijke functies.

Dit project onderzoekt de mogelijkheden van vormen van stadslandbouw die niet concurreren om de schaarse stedelijke ruimte met andere programma’s maar zijn verweven met de bestaande stad door gebruik te maken van niches: ruimte rond, op en in gebouwen, tijdelijk braakliggende stukken grond, niet of onvoldoende gebruikt stedelijk groen, en andere vormen van ‘niet onderkende’ ruimte.

Onder stadslandbouw worden alle onderdelen van de (stedelijke) voedselkringloop verstaan. Deze kringloop wordt middelpunt en aanjager van een netwerk van kringlopen waarin materiaal, energie, water en nutriënten zoveel mogelijk worden herbenut. Naast deze milieutechnische spin-off, wordt ook de sociale spin-off onderzocht in de vorm van meer en diverser stadsgroen en mogelijkheden voor zorg, educatie en locale werkgelegenheid.

De resulterende typologie van stadslandbouwruimtes zal worden vergezeld van een kansenkaart die de potenties van de Rotterdamse stedelijke ruimte voor stadslandbouw inzichtelijk maakt voor burgers, ondernemers, gemeentelijke diensten en ontwikkelaars.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Graaf: info@pauldegraaf.eu